Raad van Toezicht

De raad van toezicht van CMZorg houdt proactief toezicht en is kritisch adviseur van de raad van bestuur. De raad van toezicht volgt nauwgezet de ontwikkelingen van CMZorg. Bijzondere aandacht is er voor de kwaliteit van de organisatie, de veiligheid van cliënten, de uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken onder cliënten en medewerkers en de financiën. De taken en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd in een reglement. 

Het Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau werkt conform de Governancecode zorg 2017. In deze Governancecode zijn 7 principes beschreven voor goed bestuur en toezicht in de zorg.

De 7 principes zijn:

  1. Goede zorg: de maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de organisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten.
  2. Waarden en normen: het bestuur en Raad van Toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de organisatie.
  3. Invloed belanghebbenden: de organisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.
  4. Inrichting governance: het bestuur en Raad van Toezicht zijn ieder vanuit hun rol verantwoordelijk voor de governance.
  5. Goed bestuur: het bestuur bestuurt de organisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling.
  6. Verantwoord toezicht: de Raad van Toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de organisatie.
  7. Continue ontwikkeling: het bestuur en Raad van Toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.

De raad van toezicht bestaat uit 3 leden die beschikken over relevante ervaring in de gezondheidszorg en het bedrijfsleven. Met eigen kennis, inzichten en expertise vervult ieder lid zijn rol als toezichthouder. De verschillende aandachtsgebieden (zorg, financiën en overheid) zijn afdoende gedekt.