Missie en visie

Missie

‘’Het Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau wil dat mensen met een andere culturele achtergrond hun plek vinden in de Westerse samenleving. Hun deelname aan de maatschappij bevorderen. Wij bieden ondersteuning en begeleiding op maat, passend bij de behoefte van de cliënt. CMZorg wil een schakel zijn tussen de cliënt en de maatschappij: zorgen voor de verbinding.‘’

Hoewel de hulpverlening geboden wordt door hulpverleners met eenzelfde culturele achtergrond als de cliënt, is het doel van de begeleiding om de cliënten te laten participeren in de Westerse samenleving (en culturele omgeving die vaak aanzienlijk anders in elkaar steekt dan de eigen culturele achtergrond). Wij geloven echter dat, om dit te bereiken, de begeleiding het meest efficiënt is als de hulpverlener wel dezelfde culturele achtergrond heeft. Hierdoor wordt namelijk miscommunicatie voorkomen en zal de hulpverlener de cliënt beter begrijpen. Vanuit dit begrip is er sneller zicht op de mogelijkheden en onmogelijkheden van een betreffende cliënt. Het is van belang dat de begeleider zelf goed geïntegreerd is in de Westerse samenleving. Hierdoor kan de hulpverlener niet alleen letterlijk (vertalend) als ook figuurlijk de schakel zijn tussen de cliënt en de Westerse samenleving. 

Het vinden van aansluiting bij de Westerse maatschappij vindt CMZorg belangrijk, omdat daarmee het resultaat van de begeleiding beter kan worden geborgd. Als er alleen gestreefd wordt naar een verbeterde verbinding met de eigen culturele omgeving, dan blijft het netwerk beperkt. Daarnaast kunnen gebeurtenissen zorgen voor polarisatie wat zorgt voor onbegrip. Wij willen cliënten zelfredzaam maken en dat kan alleen als ze de weg goed kennen in de Westerse samenleving. 

Van hulpverleners wordt verwacht dat zij een individueel begeleidingsplan opstellen met elke cliënt. Vanuit de organisatie wordt vooral gestimuleerd om hier doelen in op te nemen die door de cliënt gekozen worden. Daarnaast wordt echter wel verwacht van hulpverleners dat ze ook aansturen op doelen die aansluiten bij de missie van CMZorg, namelijk het bevorderen van de deelname aan de (Westerse) maatschappij.

Visie 

Mensen doen ertoe. Respect voor jezelf, voor de ander en voor de omgeving is belangrijk. Mensen horen in hun kracht te staan. Wie daarbij hulp nodig heeft, is gebaat bij een hulpverlener, die letterlijk en figuurlijk dezelfde taal spreekt. Het geeft vertrouwen en verbinding als de hulpverlener het gedrag van de cliënt op de juiste wijze kan uitleggen en als hij aan weinig woorden genoeg heeft om te kunnen begrijpen wat de hulpvraag is. 

CMZorg gelooft dat respect voor elkaar ervoor zorgt dat verschillen overbrugd worden. We zijn niet allemaal hetzelfde, maar we doen er wel allemaal toe. Vanuit dit respect voor elkaar kan vervolgens gewerkt worden aan de missie van CMZorg, namelijk het komen tot de verbinding met de (Westerse) samenleving. 

Het op een respectvolle manier met elkaar omgaan zal zich niet alleen moeten manifesteren in de omgang van de hulpverlener met de cliënt, maar zal door de hulpverlener ook verwacht worden van de cliënt. Daarbij gaat het er niet alleen om hoe contact is tussen hulpverlener en cliënt, maar ook om het contact met de rest van de samenleving. De hulpverlener zal zich moeten realiseren dat hij hierbij een voorbeeldfunctie heeft.